İhale İlanları

Kayseri İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Alımı

 

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/421292

1-İdarenin

a) Adı

:

BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ) KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

General Emir Mah. Bülbül Pınarı Cad. No: 10 38170 Erkilet KOCASİNAN/KAYSERİ

c) Telefon ve faks numarası

:

3523442628 - 3523441717

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kayseri İşletme Müdürlüğü 2022 Yılı Kişisel Koruyucu Donanım ve İş Elbisesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

36 Adet, 9 Çift, 4Takımdan oluşan toplam 49 kalemden oluşan Kişisel Koruyucu Malzeme ve İş Elbisesi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Erkilet General Emir Mah. Bülbülpınarı Caddesi No:10 38005 Kocasinan / KAYSERİ

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 takvim günü her malzemenin ikişer adet numunesini ve söz konusu malzemeler için teknik şartnamede istenilen standarda ilişkin belgeleri BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü’ne sunacaktır. Malzemelerin nihai teslimine kadar numuneler İdarede kalacaktır. İdare, numuneleri inceleyerek teknik şartnameye uygun olduğunu tespit ettiği ürünlerin üretimine 15 takvim günü içinde onay verecektir. Uygun bulunmayan numuneler geri gönderilerek başka bir numune istenecek ve ihale üzerinde kalan istekli teknik şartnameye uygun ürün getirene kadar bu işlem devam edecektir. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 takvim günü içerisinde ihale üzerinde bırakılan istekli İdareye numunelerini onaylatması gerekmektedir. Alev almazlar grubu, tekstil grubu, ayakkabı grubu ve kişisel koruyucu donanım grubu malzemeleri sözleşme imzalanmasını müteakip 75 gün içerisinde BOTAŞ Kayseri İşletme Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme İmzalandıktan hemen sonra işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

23.05.2022 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

BOTAŞ KAYSERİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Tarih: 23/5/2022